VI DESIGNAR FÖR FRAMTIDEN

HÅLLBARA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Som ledande producent av polyetenfilm tar vi på Trioworld ansvar för miljön i allt vi gör. Varje avdelning, varje produktionsenhet och varje medarbetare bidrar till att minimera miljöpåverkan. Genom nyckelorden Remove, Reduce och Recycle (Ta bort, Minska och Återvinn) påminns vi om vårt miljöarbete varje dag.

Vi strävar efter att minska mängden material i våra produkter. Vi återvinner spillmaterial och vi utvecklar kontinuerligt vår expertis när det gäller att minska vår användning av icke förnybara råmaterial. Kort sagt: Vi designar för framtiden.

VÅR VÄXANDE hållbarhetsportfölj består av tre varumärken – Triogreen, Trioloop och Triolean – som står för olika hållbara tekniker. För bästa service erbjuder vi även Trio:Greenway, som är en högkvalitativ livscykelanalys anpassad för våra kunder för att de ska se de miljömässiga och ekonomiska fördelarna.

CSR

Trioworlds samhällsansvar

För oss på Trioworld är det viktigt att fokusera på hållbarhet och miljö. Vårt hållbarhetsarbete handlar om att tänka långsiktigt genom exempelvis innovativ produktutveckling, men det handlar också om tänka miljö och hållbarhet i precis allt vi gör. Från den enskilda medarbetaren som släcker ljuset vid dagens slut till produktionsenheten som minskar avfallet från tillverkningen. Genom att vi minskar vår strömförbrukning och våra utsläpp samtidigt som vi ökar återanvändningen sparar vi på vår gemensamma miljö. Det är ett arbete som pågår varje dag hos oss på Trioworld.

Ladda ner hållbarhetsrapporten 2019

FN global compact

  • Princip 1: Vi stöder och respekterar internationella mänskliga rättigheter i de områden vi kan påverka.
  • Princip 2: Vi ser till att vårt företag inte är inblandat i kränkningar av mänskliga rättigheter.
  • Princip 3: Vi upprätthåller föreningsfrihet och erkänner rätten till kollektiva förhandlingar.
  • Princip 4: Vi eliminerar alla former av tvångsarbete.
  • Princip 5: Vi arbetar effektivt för avskaffandet av barnarbete.
  • Princip 6: Vi avskaffar diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.
  • Princip 7: Vi stöder försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
  • Princip 8: Vi tar initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.
  • Princip 9: Vi uppmuntrar utvecklingen och spridningen av miljövänlig teknik.
  • Princip 10: Vi motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.