2021-06-11

Trioworld hjälper vårdsektorn att minska sin miljöpåverkan

Hållbara engångsskydd – för både sjukvård och miljö Trioworld ska hjälpa sjukvården att förbättra miljön genom att på ett säkert sätt återvinna gamla engångsskydd och göra dem till nya. Något som verkligen är nödvändigt då behovet av skydd under pandemin har ökat, och därmed skapat väsentligt mer avfall.

Sveriges största plastfilmstillverkare, Trioworld, prövar ett nytt koncept för engångsskydd i nära samarbete med Region Stockholm och Danderyds sjukhus. Konceptet innebär att sjukvården samlar in sina skydd i färgkodade avfallssystem och därefter behandlas de som farligt avfall till dess att eventuella virus har eliminerats. Sedan går de till sortering, renas och smälts ned för produktion av nya skydd. – Vi gör detta med glädje trots att det ställer till med en del extra jobb. Alla här på avdelningen känner att vi inte bara gör något positivt för miljön utan också att vi är med och driver utvecklingen vidare. Vi har redan börjat fundera på hur vi ska kunna organisera sortering och hantering om vi tar hand om hela sjukhusets förbrukning av denna typ av skydd, säger Björn Wiktorin, enhetschef för försörjning på Sjukhusgemensam service och Ronny Vallen på logistik.

Konceptet tog fart när Trioworld under pandemins utbrott inledde ett samarbete med Command Center i region Stockholm. Trioworld påbörjade då en tillverkning av skydd till sjukvården i sin anläggning I Landskrona. Samtidigt startades en utveckling av befintliga skydd då det visade sig att de inte klarade de krav som uppkommit under pandemin. – I vårt samarbete med Trioworld kom frågan om återvinning och miljö upp tidigt. Jag tog frågan vidare till sjukhusledningen och ut på några avdelningar och fick ett enormt gensvar trots en mycket hård belastning. Miljöansvariga på Region Stockholm kontaktade mig när de fick kännedom om pilotprojektet och vill gärna följa utvecklingen, säger Johanna Albert, tidigare ansvarig inom Command Center och docent i anestesi och intensivvård på Danderyds sjukhus. Lennart Hagelqvist som är ansvarig inom Trioworld menar att konceptet har skapat möjligheten att utveckla till och med den enklaste produkten. – Historiskt har vi inom västvärlden tagit många produkter till låglöneländer för att minska kostnader istället för att utveckla koncepten. Nu har vi lyckats ta fram ett förkläde som tillverkats med upp till 95 procent återvunnen plast och samtidigt förbättrat komfort och minskat statisk elektricitet vilket underlättar att ta på skydden.

Återvinningen  inom sjukvården har planerats i flera steg för att underlätta sorteringen och förhindra smittspridning vid insamling av använda produkter. Det är viktigt att på ett enkelt sätt kunna sortera avfallet och säkerställa att inte så kallade biologiskt nedbrytbara produkter, papper och gummi kommer in i systemet. Det sker även ett samarbete med företaget Novoplast som just nu installerar morgondagens teknik för att kunna sortera och rena stora volymer på ett ekonomiskt sätt.

Vi kan minska utsläppen upp mot 85 procent.”

Lennart Hagelqvist

Ur en miljösynpunkt har konceptet stor betydelse. Med beräkningsmetoden livscykelanalys går det att se att ökad återvinning kommer att leda till minskad import och reducera koldioxidutsläppen drastiskt. – Genom att sortera på det sätt vi gör nu och genom den teknik som Novoplast utvecklat tror vi att vi kan minska utsläppen upp mot 85 procent, avslutar Lennart Hagelqvist och vi sparar all koldioxid för transport från Asien till Sverige samtidigt som tillgången på skydd garanteras i Sverige.

TRIOWORLD

Trioworld har ett långt förflutet I att tillverka virus- och bakterietäta filmer åt större leverantörer. I spåret av pandemin påbörjades även produktion av engångsskydd. Idag kan Trioworld leverera 230 miljoner förkläden per år och snart cirka 40 miljoner skyddsrockar. Läs mer på: trioworld.com